Nawigacja

 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia nr 20 /2017

  Wójta Gminy Raków

  z dnia 8 marca 2017 r.

   

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków

   

  L.p.

   

  Czynności rekrutacyjne

  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenia wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

   

  od 13 marca 2017 r.

  do 31 marca 2017 r.

   

  od 04 maja 2017 r.

  do 10 maja 2017 r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

   

   

   

   

   

  do 5 kwietnia 2017 r.

   

   

   

   

   

  do 15 maja 2017 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

   

  21 kwietnia 2017 r.

   

  do 25 maja 2017 r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   

  26 kwietnia 2017 r.

   

  do 31 maja 2017

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

   

  28 kwietnia 2017 r.

   

  do 2 czerwca 2017 r.

   

   

   

  Załącznik nr 2

  do Zarządzenia nr 20 /2017

  Wójta Gminy Raków

  z dnia 8 marca 2017 r.

   

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków

   

  L.p.

   

  Czynności rekrutacyjne

  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

   

  od 13 marca 2017 r.

  do 05 maja 2017 r.

   

  od 12 czerwca 2017 r.

  do 16 czerwca 2017 r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)

   

   

   

   

   

  do 10 maja 2017 r.

   

   

   

   

   

  do 20 czerwca 2017 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

   

  26 maja 2017 r.

   

  do 29 czerwca2017 r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   

  31 maja 2017 r.

   

  do 04 lipca 2017 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

   

  02 czerwca 2017 r.

   

  do 07 lipca 2017 r.

 • Między nami kobietkami

  22 marca uczennice klasy V i VI uczestniczyły w spotkaniu GRAJ DALEJ#JAK DZIEWCZYNA.

  Kampania społeczna # JAK DZIEWCZYNA rozpoczęło Always po badaniach, w których stwierdzono, że u ponad połowy dziewcząt w okresie dojrzewania zmniejsza się poziom pewności siebie, a wiele z nich już nigdy go nie odzyskuje. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczennic, związanej z okresem dojrzewania. Podniesienie poczucia ich własnej wartości,spełnienia i odpowiedniego postrzegania swojego ciała.

 • Jubileusz 450 lecia lokacji Rakowa

  Uczniowie naszej szkoły 21 marca - w Święto Wiosny, rozpoczęli przygotowania do Jubileuszu 450 lecia lokacji Rakowa. Na zdjęciach przedstawiamy prace przygotowane przez uczniów. Będzie je możma zobaczyć w oryginale podczas uroczystości gminnych obchodzonych w czerwcu.

   

 • III Miejsce Rakowskich Fijołecków na Dziecięcej Estradzie Folkloru!!!

  W dniu 18 marca uczniowie naszej szkoły śpiewający w zesole Rakowskie Fijołecki zaprezentowali swoje umiejętności w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach na Dziecięcej Estradzie Folkloru. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych imprez, przeglądów artystycznych popularyzujących kulturę ludową w naszym województwie. Nad przebiegiem konkursu czuwa Rada Artystyczna, która ocenia poziom występu, czyli czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania i interpretację. Zwraca uwagę również na dobór repertuaru i zgodność etnologiczną. W tegorocznej edycji Jury przyznało Rakowskim Fijołeckom III miejsce. Zespół zgodnie z regulaminem zaśpiewał dwie ludowe piosenki: „Oj jade jo se jade” i „Leć głosie po rosie”, zaczerpnięte z przekazu ustnego lokalnych śpiewaczek. Nad szlifowaniem umiejętności małych artystów pracują Justyna Piotrowicz i Magdalena Wojsa. Cała społeczność szkolna ogromnie się cieszy z sukcesu Rakowskich Fijołecków i życzy naszym uczniom kolejnych sukcesów.

 • Lekki tornister

  Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie "LEKKI TORNISTER". Na zdjęciach uczniowie klasy I podczas zajęć edukacyjnch.

   

  o

 • Występ Ukraińskiego Zespołu Ludowego

   

  Taniec cygański

  Wspólne śpiewanie

  Śpiewa zespół gości i "Rakowskie fijołecki"

  Brawa dła solistów

  Zdjęcie pamiątkowe z przedstawicielami uczniów

  Nasi goście

  Występ solistki

  Taniec ukraiński

  Taniec gruziński

 • TKJ

  Idea projektu

  Motywem przewodnim tegorocznego TKJ jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. To niezwykle cenne doświadczenia, jakich powinna dostarczać szkoła. Bycie świadomym i zadowolonym odbiorcą kultury oraz refleksyjnym czytelnikiem wiąże się z zaspokajaniem potrzeby informacji, kultury i przyjemności. Zadaniem tegorocznego projektu jest spełnienie tych oczekiwań.

   

  Przebieg TKJ (13-18 marca 2017r.)

  1. Konkurs ortograficzny dla klas I-III i IV-VI. Wyłonienie ,,Mistrza ortografii” na I i II etapie edukacji.

  2. Rozumiem, co czytam” – test czytania ze zrozumieniem dla kl. I-III, IV-VI. Wyłonienie mistrza na I i II etapie edukacji.

  3. Zabawy językiem polskim: skrętacze języka, wierszyki łamiące języki dla kl. 0-III i IV-VI.

  4. Konkurs na hasło reklamujące czytanie dla kl. IV-VI. Ułożenie rymowanki lub hasła związanego z promocją czytelnictwa i biblioteki szkolnej.

  5. Mój język świadczy o mnie”- pogadanki, prelekcje podczas godzin wychowawczych, zajęć świetlicowych, poświęcone kulturze języka polskiego wolnego od wulgaryzmów, naleciałości z języków obcych, skrótów.

  6. Zaczytana szkoła”

  Czytanie przez nauczycieli, rodziców i uczniów w podziale na grupy 0-III, IV-VI utworów poetyckich i prozatorskich znanych autorów literatury dziecięcej (zajęcia świetlicowe, godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego).

  1. Porównanie wybranej lektury szkolnej z jej adaptacją filmową lub teatralną (kl. IV-VI).

  2. Wykonanie ilustracji do wybranej lektury/książki (kl. 0-III, IV-VI).

  3. Udział w konkursie literackim pt. „List do pisarza” organizowanym przez PBW w Kielcach i TNBSPO w Kielcach (kl. IV-VI).

   

  XXV Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim

  Hasło tygodnia: ,,Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją”

  Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

  Cele projektu:

  - uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu,

  -przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze,

  -propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych,

  -kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

 • Środa Popielcowa

 • "Dziecięca piłka ręczna"

   

  Uczniowie klasy III i VI przygotowali logo projektu na zajęciach świetlicowych.

  KONKURS DLA UCZNIÓW W PROJEKCIE "DZIECIĘCA PIŁKA RĘCZNA"

   

  Kategoria I

   

  1. Uczniowie wykonują samodzielnie pracę plastyczną pt: „Zabawa z piłką” w dowolnej technice plastycznej z wyłączeniem technik przestrzennych takich jak: wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp. Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze itp.).

  Praca powinna być wykonana na arkuszu o formacie A3 (297 mm x 420 mm).

   

  1. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace uczniowskie. Weryfikacji poziomu artystycznego prac plastycznych dokonują szkoły samodzielnie, a ich decyzja jest ostateczna.

   

  1. Aby prace uczniowskie mogły wziąć udział w konkursie, muszą mieć trwale umocowaną, na odwrocie (i nie uszkadzającą kompozycji) kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko autora lub nazwę klasy czy grupy, adres , telefon, e - mail szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela oraz dołączone, podpisane przez rodziców każdego uczestnika oświadczenia. Oba formularze są do pobrania na stronie internetowej programu: www.scdn.pl w zakładce: „KONKURS”.

   

  1. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

   

  1. Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, pokój nr 25 do dnia

  20 kwietnia 2017 r.

   

   

  Kategoria II

   

  1. Klasa lub grupa uczniów biorąca udział w Świętokrzyskim Programie Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej. Horyzonty Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna, wspólnie wykonuje maskotkę – „Świętopiłka”:

   

   

  1. Gabaryty maskotki nie powinny przekraczać wysokości 2 metrów. Natomiast minimalnej wysokości nie ustalamy. Uczniowie wykonują prace z dowolnych materiałów.

   

  1. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace uczniowskie. Weryfikacji poziomu artystycznego prac plastycznych dokonują szkoły samodzielnie, a ich decyzja jest ostateczna.

   

  1. Aby prace uczniowskie mogły wziąć udział w konkursie, muszą mieć trwale umocowaną, na odwrocie (i nie uszkadzającą kompozycji) kartę informacyjną zawierającą: imiona, nazwiska i wiek autorów pracy, adres , telefon, e - mail szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela oraz dołączone, podpisane przez rodziców uczestników oświadczenia. Oba formularze są do pobrania na stronie internetowej programu: www.scdn.pl w zakładce: „KONKURS”.

   

  1. Dane klasy lub grupy, adres szkoły , telefon, e - mail szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela (zgodnie ze wzorem karty, opublikowanym wraz z regulaminem)

   

  1. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

   

  1. Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, pokój nr 25 do dnia

  20 kwietnia 2017 r.

   

  Kategoria III

   

  1. Klasa lub grupa uczniów biorących udział w Świętokrzyskim Programie Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej. Horyzonty Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna, wykonuje fotografię swojej grupy wraz z widocznym logo programu, oddającą ideę hasła konkursowego „Bawię się w sport”.

   

  1. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace uczniowskie. Weryfikacji poziomu artystycznego fotografii dokonują szkoły samodzielnie, a ich decyzja jest ostateczna.

   

  1. Wybrane zdjęcia, wydrukowane w formacie A4 należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, pokój nr 25 do dnia 20 kwietnia 2017 r.

   

  1. Aby prace uczniowskie mogły wziąć udział w konkursie, muszą mieć trwale umocowaną, na odwrocie (i nie uszkadzającą kompozycji) kartę informacyjną zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora pracy, adres , telefon, e - mail szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela oraz dołączone, podpisane przez rodziców uczestnika oświadczenia. Oba formularze są do pobrania na stronie internetowej programu: www.scdn.pl w zakładce: „KONKURS”.

   

  1. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

   

  1. Zdjęcia należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, pokój nr 25 do dnia

  20 kwietnia 2017.
   

 • Koncert "WASZEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

  28.02.2017

  Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci”

  To tytuł wyjątkowego koncertu dedykowanego pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Powstał we współpracy Delegatury IPN w Kielcach i Stowarzyszenia PASSIONART. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik. Wydarzenie miało miejsce 28 lutego, w Kieleckim Centrum Kultury, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnikami koncertu byli członkowie zespołu „Rakowskie Fijołecki” wraz z p. dyrektor Bożeną Suchojad, nauczycielami Agnieszką Wojsą, Magdaleną Wojsą i rodzicami.

  Koncert stanowił integralną część obchodów tego święta. Wydarzenie było jedną z form przypomnienia o niezłomności i odwadze polskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Idea przewodnia przedsięwzięcia to budowanie świadomego i odpowiedzialnego patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polaków.

  W muzyczno-historyczną podróż zabrali widzów chórzyści z akademickich uczelni krakowskich, soliści, laureaci Festiwalu Piosenki Niezłomnej, orkiestra Stowarzyszenia PASSIONART. W repertuarze znalazły się popularne pieśni patriotyczne w oryginalnych aranżacjach m. in. „Marsz Sybiraków”, „Idą leśni”, „ Taki kraj” , „Ja to mam szczęście” , „Mała dziewczynka z AK” , „Kolęda warszawska”. Uzupełnieniem występów był pokaz multimedialny o tej tematyce.

  Wypełniona po brzegi sala była dowodem na to, że patriotyzm, ojczyzna i Żołnierze Wyklęci są bliskie sercom Polaków. Udział naszych uczniów w koncercie dostarczył im nie tylko pozytywnych emocji i doznań, ale także wzbogacił wiedzę o historii naszego państwa.

 • Tłusty czwartek

  23.02.2017

 • Wycieczka do Kielc klasy I

  22.02.2017

 • Spotkanie rodziców uczniów klas I - II z pedagogiem i psychologiem PPP w Chmielniku

  Dnia 16 lutego 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dla rodziców uczniów kl. I i II z przedstawicielami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Chmielniku. Tematem poruszanym przez pedagoga i psychologa było motywowanie uczniów do nauki. Przypominamy że szkoła ściśle współpracuje z poradnią. Wszyscy rodzice naszych uczniów mogą korzystać z pomocy udzielanej przez tę placówkę. Poradnia mieści się w Chmielniku przy ul. Furmańskiej 1. Raz w miesiącu można spotkać się ze specjalistami na terenie szkoły.

 • Wieczór dla seniorów

 • „ I tja dana, dana....”- warsztaty muzyczne w Zakopanem!

         W drugim tygodniu ferii od 6 do 11 lutego zespół „Rakowskie Fijołecki”, dziewczyny z sekcji gitarowej i ministranci uczestniczyli w warsztatach muzycznych w Zakopanem.

        Wyjazd miał na celu rozwój muzyczny członków zespołu, integrację, wspólną zabawę, poznanie walorów kulturowych regionu, korzystanie z górskich atrakcji zimowych.

         Po śniadaniu rozpoczynały się warsztaty muzyczne. Ćwiczenia wokalne, dykcyjne, nauka nowego repertuaru. Wieczorem powtórka materiału i zabawy taneczne, integracyjne. W ciągu dnia wyjścia na łyżwy, narty, zwiedzanie lokalnych zabytków, spacery po okolicy, spotkanie z folklorem Zakopanego. Każdy dzień wypełniony wspólnym muzykowaniem i rekreacją dawał nam wiele radości i dostarczał niezapomnianych wrażeń. Od „Leć głosie po rosie” przez „Oj jade jo se jade, a cicho furmanecko”, „W małej kawiarni przy stoliku”, „Polkę Żydówkę” i wiele innych do „...tabor zginie we mgle”. Naładowani pozytywną energią wróciliśmy w nasze świętokrzyskie strony!!!

         Dziękujemy Pani Wójt Alinie Siwoni, Pani Dyrektor ZSP Bożenie Suchojad, Ks. Proboszczowi Pawłowi Mackiewiczowi za sfinansowanie wyjazdu, pomoc i wsparcie.  Wszystkim zaangażowanym (opiekunom, współprowadzącej warsztaty- Justynie Piotrowicz)  za wspaniałą współpracę. Mamy nadzieję, że to nie ostatni taki wspólny wyjazd.

                                                                                           Magdalena Wojsa

 • Ferie na sportowo

  Od dnia 30 stycznia w okresie ferii zimowych uczniowie Zespołu-Szkolno- Przedszkolnego uczestniczyli w zajęciach SKS organizowanych w Szkole Podstawowej w Rakowie. Dostępne były rozgrywki w piłkę nożna, piłkę siatkową, tenisa stołowego i w piłkę ręczną. Każdy chętny uczeń mógł spróbować  swoich sił w ulubionej dyscyplinie sportowej. Wszystkim uczestnikom  towarzyszyły wielkie emocje i radość z gry.

 • Międzygminny Turniej Piłki Nożnej Halowej

      24 stycznia 2017 roku chłopcy klas 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie w składzie: Kacper Rejnowicz, Rafał Sokołowski, Jakub Gałązka, Adrian Wyrzykowski, Michał Izdebny na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Łagowie uczestniczyli w „Międzygminnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej”. W zawodach oprócz naszej drużyny wzięło udział 5 zespołów z gminy Łagów min: Baćkowice, Piotrów, 2 drużyny z Łagowa i z Lechowa. Mecze rozgrywane były systemem pucharowym, w czasie 2x5 minut. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy uzyskiwały awans do kolejnej rundy, pozostałe czekały mecze o 5 i 6 miejsce.

      W pierwszym meczu nasza drużyna zmierzyła się z Lechowem. Od początku spotkania widać było sporą przewagę naszych zawodników, co ostatecznie dało nam zwycięstwo 2:0 po bramkach Kacpra Rejnowicza i Rafała Sokołowskiego. Z kolejnym przeciwnikiem z zespołem z Łagowa, nasi chłopcy też nie mieli większego problemu, wygrywając 2:0. Po tym spotkaniu mieliśmy już zapewniony awans z pierwszego miejsca. W Półfinale nasi zawodnicy z motywowani poprzednimi zwycięstwami wyraźnie podkręcili tempo wygrywając z drugą drużyną z Łagowa 3:0. O finał nasza drużyna zagrała z Piotrowem. Po kilku świetnych indywidualnych akcjach i bardzo dobrych interwencjach naszego bramkarza już było wiadomo że puchar za pierwsze miejsce powędruje do nas. Mecz zakończył się wynikiem 4:0

       Oprócz nagrody głównej zostały przyznane także statuetki za indywidualne osiągnięcia podczas rozgrywek. I tak najlepszym strzelcem został Rafał Sokołowski, natomiast najlepszym bramkarzem uznano Kubę Gałązkę.

      Serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim organizatorom turnieju za profesjonalizm podczas rozgrywek, oraz świetną oprawę podczas dekoracji.

 • Walentynki

  W dniu 14 lutego uczniowie tradycyjnie obchodzili Dzień Świętego Walentego. Samorząd Uczniowski posegregował pocztę wlaentynkową. Osiem koszy kartek powędrowało do obdarowanych sympatia odbiorców.

 • 75. rocznica powstania Armii Krajowej

  14 lutego dla wielu osób kojarzy się głównie z Walentynkami. Tymczasem data ta ma ogromne znaczenie w historii Polski. Tego dnia w 1942r. przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. By uczcić pamięć tych, którzy poświęcili swoje życie walcząc w obronie Polski, uczniowie klas 4-6 ZSP w Rakowie wspólnie z wychowawcami udali się na cmentarz parafialny i zapalili znicze na grobach żołnierzy AK. Uczniowie klasy VI (Wiktoria Wojsa, Marcelina Góra, Kacper Wojsa) przybliżyli swoim kolegom działalność AK.
  Upamiętnianie tego święta było ważną lekcją patriotyzmu dla młodego pokolenia. Przypomniane zostały wartości: ,,Bóg, honor, ojczyzna’’, które cechowały polskiego żołnierza i trudne dla niego czasy.

  ZSP w Rakowie

 • Kulig na Rakówce

  Dnia 24.01.2017 Zespół Rakowskie Fijołecki pod opieką p. Magdaleny Wojsy oraz kl. I z wych. p. dyr. Bożeną Suchojad byli uczestnikami kuligu zorganizowanego wspólnie z Radą Rodziców na Rakówce.

  Po jeździe saniami i przejażdżce konnej dzieciaki zajadały się kiełbasą pieczoną na ognisku. Mimo mroźnej pogody uczniowie pełni wrażeń wrócili do szkoły.

  Dziękujemy Państwu Joli i Antkowi Pawlikom za zaproszenie nas w tak urokliwe miejsce. Wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie i gościnność.

  ZSP Raków

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
  ul.Sienieńskiego 20
  26-035 Raków
 • 41 3535015

Galeria zdjęć