Nawigacja

ROZEZNANIE RYNKU

ROZEZNANIE RYNKU

 

„Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka

 

ROZEZNANIE RYNKU

NA USŁUGI EDUKACYJNE DLA DZIECI

 

Zamówienie publiczne na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci, w ramach projektu pod nazwą: Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Zamawiający

Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

tel. 413 535 018,

e-mail: urzad@rakow.pl .

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Podrozdział 6.2 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 zwanych dalej „Wytycznymi” w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 oraz  poz. 1020.) zwana dalej „ustawą Pzp”.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Kod i nazwa wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV):

· 80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 1. prowadzeniu zajęć dodatkowych dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie:
 • Realizacja zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy: gimnastyka korekcyjna, 6 grup x 60 zajęć, zajęcia 30 minutowe.
 • Realizacja zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjne, 3 grupy x 60 zajęć, zajęcia 30 minutowe.
 • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne: zajęcia muzyczne, 4 grupy x 60 zajęć, zajęcia 30 minutowe.
 • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne: zajęcia teatralne, 3 grupy x 60 zajęć, zajęcia 30 minutowe
 • Realizacja zajęć integracyjnych: „jesteśmy różni, ale tacy sami”, 4 grupy x 30 zajęć, zajęcia 30 minutowe.
 • Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 3 grupy x 30 zajęć, zajęcia 30 minutowe

 

Grupa docelowa to dzieci w wieku przedszkolnym uczące się i mieszk. na terenie woj. świętokrzyskiego w przedszkolach objętych wsparciem.

Wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dla dzieci o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Działania dostosowywane będą do potrzeb dzieci, w ramach zajęć dodatkowych. W trakcie ich realizacji będą wyrównywane na bieżąco m. in. braki w zakresie w jakim zostały zdiagnozowane w fazie ex ante, oraz rozwijane stosownie do potrzeb dzieci. Wykonawca przedstawi koncepcję wykonania zamówienia.

 1. Inne obowiązki Wykonawcy:
 • prowadzenie zajęć dodatkowych, w terminie maksymalnym do końca czerwca 2017 roku. W grupach o liczebności dzieci, podanych przez Zamawiającego (zgodnie z projektem).
 • dokumentowanie zajęć dodatkowych (kart czasu pracy, list obecności).

 

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do końca czerwca 2017 roku.

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

5.1. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 • Aktualny wpis do właściwego rejestru (np. CEIDG, KRS, Rejestry szkół i placówek itd.) wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (min. 1 osoba prowadząca do każdego rodzaju zajęć):
 • Każda osoba z kadry musi posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż te które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, tj. posiada kadrę która może prowadzić zajęcia z przedszkolakami.
 • Każda osoba z kadry musi posiadać minimum roczny staż pracy w zakresie świadczonej usługi uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, tj. posiada kadrę która może prowadzić zajęcia z przedszkolakami.
 1. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia:
 • posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach na zasadzie spełnia / nie spełnia.
 2. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów

6.1. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu mają dostarczyć:

 1. Aktualny wpis do właściwego rejestru (np. CEIDG, KRS, Rejestry szkół i placówek itd.) wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 2. Wykaz osób niezbędnych do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –  załącznik nr 3.
 3. Potwierdzenie posiadania środków finansowych na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

6.2. Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

6.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta.

 1. Oświadczenie w zakresie powiązań osobowo-kapitałowych –  załącznik nr 2.
 2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że wykonawca nie popełnił przestępstwa określonego w Rozdział XXIX i Rozdziale XXXVI kodeksu karnego, wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 4. oświadczenie potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej –  załącznik nr 5.

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać informacje, oświadczenia i dokumenty) na piśmie lub emailem, również przez stronę internetowa Zamawiającego. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną dokumentacji ze strony internetowej Zamawiającego (zsp-rakow.edupage.org) zobowiązany jest do jej monitorowania w terminie do dnia zawarcia umowy, gdyż zamieszczane tam są:

  - wyjaśnienia do jej treści,

  - wszelkie informacje i zmiany dotyczące danego postępowania,

  - zawiadomienie o wyborze oferty.

 2. W przypadku, gdy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane zostaną za pomocą, e-maila każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
 3. Wykonawcy mogą składać zapytania do dokumentacji do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składana ofert.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest PAWEŁ KOCH

  tel. 600-473-066, e-mail: pawe1973koch@gmail.com

 5. Osoba uprawniona udzieli wyłącznie informacji ogólnych; wszelkie informacje dotyczące treści merytorycznej udzielone będą wyłącznie w trybie podanym w punkcie 7a)
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zamówienia. Wszystkie takie modyfikacje staną się częścią dokumentacji i zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego nad danym ogłoszeniem.
 7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści dokumentacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu Zamawiający zamieści informacje na swojej stronie internetowej.

 

8. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy.

 

9. Termin związania ofertą

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1.Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wszelkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6 stanowią załączniki do oferty.

10.2.Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski  poświadczone przez wykonawcę.

10.3.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 10.4.Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

10.5.Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.

10.6.Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

10.7.Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert, z pełnym adresem wykonawcy. Kopertę należy opatrzyć opisem:

Oferta na „Zamówienie publiczne na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu pod nazwą: Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Nie otwierać przed 05.10.2016r. godz. 12.00

10.8.Oferty złożone po godzinie 12.00 zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków w terminie do 05.10.2016r.

11.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert  05.10.2016 o godz. 12.15 w Sali konferencyjnej UG Raków.

12. Opis sposobu obliczania ceny

12.1. Cenę oferty należy podać w formie: jednostkowej (za 1 godzinę zajęć 30 minutowych) oraz w formie za całość zamówienia.

12.2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

12.3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

12.4. Oferty z ceną wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podaną przed otwarciem ofert nie będą badane.

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert

13.1. Po ocenie spełniania warunków udziału oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert:

 1. Cena (ogółem brutto za cały przedmiot zamówienia) – 85 %
 2. Doświadczenie – 15 %

 

13.2. Sposób wyliczenia punktów dla kryterium:

 1. Cena (ogółem brutto za cały przedmiot zamówienia) 85 %

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 85 pkt, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według następującego sposobu przyznania punktów:

2 w kolejności oferta z najniższą ceną – 80 pkt.

3 w kolejności oferta z najniższą ceną – 75 pkt.

Każda kolejna 5 pkt mniej.

 

 1. doświadczenie 15 %

100  - 300 godzin zajęć edukacyjnych dla dzieci do lat 5 w ostatnich 5 latach to 5 pkt.

301 - 400  godzin zajęć edukacyjnych dla dzieci do lat 5 w ostatnich 5 latach to 10 pkt.

401 - więcej godzin zajęć edukacyjnych dla dzieci do lat 5 w ostatnich 5 latach to 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium doświadczenia to 15 pkt.

Na potwierdzenie powyższego kryterium należy przedstawić referencje lub inne dowody od osób trzecich, na rzecz których usługi były świadczone.

Na potwierdzenie powyższego kryterium należy przedstawić referencje lub inne dowody od osób trzecich, na rzecz których usługi były świadczone.

13.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa liczba punktów przyznanych danej ofercie łącznie za kryterium ceny i doświadczenia.

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.1. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy.

14.2. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

14.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

14.4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wpisem z odpowiedniego rejestru.

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 Nie dotyczy

 

16. Istotne postanowienia umowy i zmiany umowy

16.1. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do zapytania ofertowego wzór umowy – Załącznik Nr 4 z załącznikami, zamawiający wymaga, aby wybrany w zapytaniu ofertowym wykonawca zawarł z nim umowę na przedstawionych we wzorze warunkach.

16.2. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu świadczenia przedmiotu umowy, w przypadku gdy pojawią się oszczędności w projekcie i zostaną one przeznaczone na realizację zajęć.

 

17. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku zapytania ofertowego

17.1. W przypadku naruszenie przez Zamawiającego warunków zamówienia, Wykonawcy przysługuje skarga na czynność niezgodną z niniejszymi warunkami do Zamawiającego.

17.2. Zamawiający rozpatrzy skargę w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia.

17.3. Skargi bezzasadne nie podlegają rozpatrzeniu.

17.4. Skarga nie wstrzymuje biegu terminu związania ofertą.

 

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

18.1. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 

19.Informacje o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

19.1. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

20. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

20.1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,

20.2. Załącznik Nr 2 – oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych,

20.3. Załącznik Nr 3 – wykaz kadry,

20.4. Załącznik Nr 4 – wzór umowy z załącznikami.

20.5. Załącznik Nr 5 – oświadczenia nt. procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

FORMULARZ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

tel. …………………….,

e-mail: ……………………. .

WYKONAWCA:

Nazwa …........................................................................................................................................... Siedziba ….......….........…...................................................................................................................

Nr telefonu …................................................................................................................. Adres email:………………………………………………………………………………… NIP ........................................................ REGON ................................................................ Nawiązując do ogłoszenia na: Zamówienie publiczne na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu pod nazwą: Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy wykonanie zamówienia w cenie brutto za:

 • Realizacja zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy: gimnastyka korekcyjna - …… zł za 1 zajęcia 30 minutowe.
 • Realizacja zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjne - …… zł za 1 zajęcia 30 minutowe.
 • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne (muzyczne) - …… zł za 1 zajęcia 30 minutowe.
 • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne (teatralne) - …… zł za 1 zajęcia 30 minutowe
 • Realizacja zajęć integracyjnych: „jesteśmy różni ale tacy sami” - …… zł za 1 zajęcia 30 minutowe.
 • Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - …… zł za 1 zajęcia 30 minutowe.

Łącznie za wszystkie godziny zajęć: ……………………………………..

Słownie:………………………………………………………………………………………

1. Wynagrodzenie jest ceną brutto i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami dokumentacji i jest ofertą ostateczną.

2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego/(ych) niniejszą ofertą na okres wskazany w dokumentacji, tj. 30 dni od dnia składania ofert.

4. Oświadczam(y), że zapoznałem/(liśmy) się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

5. Oświadczam(y), że zamówienie zrealizuję/(emy) w terminie : końca czerwca 2017r.

6.Oferta składa się z ……………. Stron.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są :

a) ….............................................................

b) ….............................................................

c) ….............................................................

d) ….............................................................

 

 

…................................... (miejscowość, dn.) .

 

 

….....................................................................

(Pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

 

20.2. Załącznik Nr 2 – oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE PODROZDIAŁU 6.5.3 PKT 8 WYTYCZNYCH WS. KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

Pełna nazwa wykonawcy…..............................................................................

Adres wykonawcy…........................................................................................

Numer telefonu …...................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zamówienie publiczne na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu pod nazwą: Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że:

nie występują podstawy do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zmawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zmawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

…................................... (miejscowość, dn.) .

 

….....................................................................

(Pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

 

20.3. Załącznik Nr 3 – wykaz kadry

WYKAZ KADRY

Lp.

Imię i nazwisko

Forma dysponowania (dysponuję/będę dysponował

Kwalifikacje (posiada /nie posiada0

Staż pracy w latach

Wykształcenie

Rodzaj zajęć

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów do oddania do dyspozycji osoby/osób zdolnej do wykonania zamówienia. Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

 

...................................... (miejscowość, dn.) .

 

 

 

........................................................................

(Pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

 

 

20.4. Załącznik Nr 4 – wzór umowy z załącznikami

UMOWA (Wzór)

 

Zawarta w dniu …........... pomiędzy: Gminą Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków – zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez ……………………………………………….., zwaną w dalszej treści Zleceniodawcą a: ……………………………………………………………………………..…………… Wykonawcą ……………….…….………… ul………………………………., PESEL/NIP ……………….…… zwanym w dalszej treści Zleceniobiorcą.

 

§ 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia: „Usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników projektu pn. „Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka”, zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2020.

§ 2.

1. Umowa zlecenia jest zawarta na okres od dnia ………………….. r. końca czerwca 2017 r. 2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy będzie: .............................................................................................................................................. (nazwa i adres przedszkola).

§ 3.

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu,

2) zachowania przy realizacji przedmiotu umowy należytej staranności i dbałości o interesy Zleceniodawcy,

3) opracowania w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, harmonogramu zajęć dla uczestników projektu „Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka” i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi przedszkola i koordynatorowi projektu,

4) prowadzenia zajęć zgodnie z projektem, programem i harmonogramem zadań w projekcie, w terminie maksymalnym do końca czerwca 2017 r. wg zaakceptowanego planu pracy,

5) dokumentowania zajęć w dzienniku, kartach czasu pracy, listach obecności, sprawozdaniach,

6) prowadzenia dokumentacji projektu w formie elektronicznej i papierowej,

7) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,

8) decydowania o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć.

2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.

3. Po stronie Zleceniodawcy pozostaje:

1) nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w przedszkolu do przeprowadzenia zajęć;

2) nieodpłatne udostępnienie sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

§ 4.

1. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości…...…………..…. zł brutto.

2. Określona w ust. 1 łączna wartość zamówienia stanowi iloczyn godzin zrealizowanych w okresie trwania umowy i stawki brutto jedną godzinę zajęć (30 minut), zgodnie z załączoną ofertą.

3. W okresie trwania umowy wynagrodzenie będzie płatne za okresy w systemie miesięcznym. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy nr: …………………………………………………………... Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni.

4.Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie potwierdzenie wykonania prawidłowego przedmiotu umowy dokonane przez dyrektora przedszkola i sprawdzone przez koordynatora.

5. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

6. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Uregulowanie należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego środków. Z tego tytułu Zleceniobiorca nie będzie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w wyniku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

7. Za zwłokę w zapłacie rachunku/faktury Zleceniobiorca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych z zastrzeżeniem § 4 ust.

8. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić na żądanie Zleceniodawcy dokumenty finansowe związane z wykonywaniem umowy, do celów kontroli projektu.

 

5. §

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zrealizować usługi ujęte w § 1 zgodnie z zasadami obowiązującymi w projekcie „Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka”.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia.

§ 6.

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 2 innym osobom, bez zgody Zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania umowy dofinansowania z Instytucją Pośredniczącą.

§ 7.

1. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

1) odstęp między kolejnymi realizowanymi zajęciami z winy Zleceniobiorcy będzie dłuższy niż miesiąc,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy,

4) Zleceniobiorca nie rozpoczął realizacji zajęć bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, aż do pełnej wysokości szkody.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

 

§ 9.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca.

 

 

Zleceniodawca:

……………………………………..

Zleceniobiorca

……………………………………..

 

20.5. Załącznik Nr 5 – oświadczenia nt. procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

OŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKU PROCENTOWYM ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pełna nazwa wykonawcy…..............................................................................

Adres wykonawcy…........................................................................................

Numer telefonu …...................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zamówienie publiczne na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu pod nazwą: Edukacja przedszkolna – lepszy rozwój dziecka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że:

ponad 50% zatrudnionych pracowników Wykonawcy stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

 

…................................... (miejscowość, dn.) .

 

….....................................................................

(Pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

                          

                  

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
  ul.Sienieńskiego 20
  26-035 Raków
 • 41 3535015

Galeria zdjęć